EU:s miljöhandlingsprogram fram till 2020

Det sjunde miljöhandlingsprogrammet vägleder EU:s miljöpolitik fram till 2020.

Klimat- och energimål för 2020

Bindande EU-lagstiftning för att minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi och öka energieffektiviteten.

Energistrategi

Energi 2020-strategin ska främja en konkurrenskraftig, hållbar och trygg energiförsörjning.

EU:s strategi för biologisk mångfald

EU:s strategi för biologisk mångfald ska stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU.

Handlingsplan för den cirkulära ekonomin

EU-åtgärder för allt från produktion och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror.