Akční program EU pro životní prostředí platný do roku 2020

7. akčním programem pro životní prostředí se řídí environmentální politika EU do roku 2020.

Cíle EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2020

Závazné právní předpisy EU ke snížení emisí skleníkových plynů, navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů a posílení energetické účinnosti.

Strategie v oblasti energetiky

Strategie Energie 2020 se zaměřuje na zajištění konkurenceschopného, udržitelného a bezpečného energetického odvětví.

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti

Cílem strategie Unie v této oblasti je zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU.

Akční plán EU pro oběhové hospodářství

Opatření EU zaměřující se na výrobu, spotřebu, nakládání s odpady i na trh s druhotnými surovinami.