Regler om miljöansvar

EU har infört regler för att förebygga och avhjälpa stora skador på miljön i EU-länderna, t.ex. skador på skyddade arter och livsmiljöer, yt- och grundvatten och mark. Miljöansvarsdirektivet har skapat ett ansvarssystem för hela EU som bygger på principen att förorenaren betalar.

Enligt direktivet utser EU-länderna offentliga organ som ska skydda miljön. De ska hitta förorenaren och se till att de ansvariga som orsakat en omedelbar fara eller faktiskt har skadat miljön vidtar eller betalar för de förebyggande åtgärder eller den sanering som krävs.

Till skillnad från vanliga regler om skadeståndsansvar ger direktivet inte privata parter rätt att få ersättning för miljöskador. Istället bedömer de utsedda organen skadorna på miljön och kommer tillsammans med de ansvariga fram till vilka åtgärder som ska vidtas.

Vad reglerna omfattar och hur de tillämpas

Sedan miljöansvarsdirektivet antogs 2004 har det ändrats tre gånger för att bredda ansvaret till miljöskador som orsakats av avfallshantering från utvinningsindustrin, driften av vissa lagringsplatser och verksamhet i marina farvatten.

I praktiken tillämpas direktivet av de offentliga organ som EU-länderna har utsett. I det arbetet får de stöd av en grupp experter från EU-ländernas förvaltningar som regelbundet träffar EU-kommissionen för att ge råd och samordna verksamheten i de olika länderna.

Flerårigt arbetsprogram

I samarbete med ländernas experter har kommissionen lagt fram ett flerårigt arbetsprogram för 2017–2020. Målet är att man ska nå bättre resultat vad gäller miljöansvarsdirektivets ursprungliga mål.

Arbetsprogrammet vilar på tre pelare:

  • Förbättra faktaunderlaget för utvärdering och beslutsfattande för kommissionen, EU-länderna, aktörerna och tillämparna.
  • Stödja tillämpningen med hjälp av verktyg och åtgärder för en mer likartad tillämpning.
  • Se till att det finns tillräckligt ekonomisk säkerhet, särskilt vid stora skador eller insolvens.

EU-kommissionen publicerade rapporter 2010 och 2014 om hur effektiv tillämpningen av direktivet är. 

Så anmäler du skador på miljön

Privatpersoner och icke-statliga organisationer har enligt miljöansvarsdirektivet rätt att anmäla miljöskador – eller omedelbara hot – till de behöriga offentliga organen och har rätt att överklaga de åtgärder som ett offentligt organ vidtar eller underlåter att vidta för att förebygga och avhjälpa miljöskador.