Pravidla týkající se odpovědnosti za životní prostředí

EU disponuje právními předpisy, které napomáhají k prevenci významných environmentálních škod v zemích EU a k jejich nápravě. Jde např. o škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích, povrchových a podzemních vodách nebo půdě. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí zavedla celounijní systém odpovědnosti založený na zásadě „znečišťovatel platí“.

Podle této směrnice musejí země EU určit, které veřejné subjekty budou fungovat jako ochránci životního prostředí. Jejich povinností je odhalit, kdo byl znečišťovatelem, a zajistit, aby ti, kteří buď bezprostřední hrozbu poškození životního prostředí, nebo reálné poškození zavinili, provedli nebo zaplatili požadovaná preventivní nebo nápravná opatření.

Na rozdíl od standardního režimu občanskoprávní odpovědnosti neopravňuje uvedená směrnice soukromé subjekty k náhradám škod, jež vznikly v důsledku poškození životního prostředí. Veřejné subjekty, které byly k takovému účelu určeny, namísto toho nejdříve zjistí a vyhodnotí rozsah poškození a ve spolupráci s těmi, kteří nesou odpovědnost, se poté dohodnou na tom, jaká nápravná opatření je třeba přijmout.

Oblast působnosti a uplatňování pravidel

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí byla zavedena v roce 2004 a od té doby byla třikrát pozměněna, takže odpovědnost se nyní vztahuje i na poškození životního prostředí vzniklá při nakládání s odpady z těžebního průmyslu, při provozování některých úložišť a při aktivitách v mořských vodách.

V praxi směrnici uplatňují veřejné orgány, které byly určeny příslušnými členskými státy EU. Uplatňování směrnice napomáhá skupina vládních odborníků ze zemí EU. Ta se pravidelně schází s Evropskou komisí, poskytuje poradenství a koordinuje činnosti související s odpovědností za životní prostředí v jednotlivých zemích.

Víceleté pracovní programy

Aby směrnice o odpovědnosti za životní prostředí lépe sloužila svým původním cílům, zavedla Komise ve spolupráci s vládními odborníky na odpovědnost za životní prostředí pro období 2017–2020 víceletý pracovní program.

Tento program má tři pilíře

  • zkvalitnit bázi vědeckých poznatků pro účely hodnocení a rozhodování Evropské komise, členských států, zúčastněných stran a odborníků
  • podporovat a zkvalitnit provádění směrnice prostřednictvím vhodných nástrojů a opatření
  • zajistit dostatečnou dostupnost finančního zajištění, a to zejména pro případy rozsáhlých ztrát nebo platební neschopnosti

V letech 2010 a 2014 zveřejnila Evropská komise zprávy o účinnosti dosavadního provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. 

Jak nahlásit poškození životního prostředí

Jednotlivci a nevládní organizace jsou podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí oprávněni oznámit určeným veřejným orgánům veškerá poškození životního prostředí (nebo bezprostřední hrozby takového poškození) a napadnout kroky či nečinnost orgánu veřejné správy v zájmu prevence a nápravy škod na životním prostředí.