Čo je trestný čin proti životnému prostrediu?

Za trestný čin proti životnému prostrediu sa považuje každé konanie, ktorým sa porušujú právne predpisy v oblasti životného prostredia a spôsobuje vážna škoda alebo ním vzniká riziko pre životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Medzi dobre zdokumentované trestné činy proti životnému prostrediu patria:

  • emisia alebo vypúšťanie látok do vzduchu, vody alebo pôdy v rozpore s právnymi predpismi,
  • nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi,
  • nezákonné obchodovanie s látkami, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu,
  • nezákonná preprava alebo ukladanie odpadu.

Trestné sankcie za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia

Právnym predpisom EÚ v tejto oblasti – smernicou 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva – sa stanovuje niekoľko trestných činov proti životnému prostrediu, ktoré sa za trestné považujú vo všetkých členských štátoch EÚ.

Patria sem všetky už uvedené trestné činy, ako aj nezákonná prevádzka nebezpečných činností (vrátane výroby alebo nakladania s jadrovým materiálom) a neoprávnené nakladanie s odpadom.

Podľa právnych predpisov musia všetky krajiny EÚ uplatňovať účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie za trestné činy proti životnému prostrediu, ak sú spáchané úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Navádzanie, pomoc a podnecovanie na trestné činy proti životnému prostrediu sú takisto trestné.

Aarhuský dohovor

Aarhuský dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN poskytuje verejnosti určité práva týkajúce sa životného prostredia. Patrí sem právo

  • na informácie o životnom prostredí, ktoré majú k dispozícii verejné orgány,
  • podieľať sa na rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia,
  • na preskúmanie rozhodnutí verejných orgánov, ktoré boli prijaté bez rešpektovania uvedených práv alebo právnych predpisov v oblasti životného prostredia vo všeobecnosti.

Aarhuský dohovor nadobudol platnosť v roku 2001 a ratifikovalo ho 47 strán vrátane EÚ a väčšiny európskych krajín a krajín strednej Ázie.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 50.1 KB