Kas ir noziegums pret vidi

Jebkuru darbību, kas pārkāpj apkārtējās vides tiesību aktus un nodara smagu kaitējumu vai rada būtisku risku apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, uzskata par noziegumu pret vidi.

Ar apkārtējās vides apdraudējumu saistīti noziegumi ir šādi:

  • nelegāla vielu emisija vai izlaišana gaisā, ūdenī vai augsnē,
  • nelegāla tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem,
  • nelegāla tirdzniecība ar ozona slāni noārdošām vielām,
  • nelegāla atkritumu pārsūtīšana vai izgāšana.

Kriminālsodi vides tiesību aktu pārkāpumu gadījumā

ES Direktīvā 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību norādīti vairāki pārkāpumi pret vidi, kas kā noziedzīgi nodarījumi ir sodāmi visās ES valstīs.

Šie pārkāpumi ietver visus iepriekš minētos noziegumus, kā arī bīstamu darbību veikšanu (tostarp kodolmateriālu ražošanu vai apstrādi) un nelikumīgu atkritumu apstrādi.

Saskaņā ar tiesību aktiem visām ES valstīm ir jāpiemēro efektīvi, proporcionāli un preventīvi kriminālsodi attiecībā uz noziegumiem pret vidi, ja tie izdarīti ar nodomu vai rupjas nolaidības dēļ. Kūdīšana, palīdzēšana un atbalstīšana noziegumā pret vidi arī sodāma kā noziegums.

Orhūsas konvencija

Orhūsas konvencija, kuru sagatavoja ANO Ekonomikas komisija, piešķir sabiedrībai zināmas tiesības vides jomā. Šīs tiesības ir šādas:

  • visu personu tiesības saņemt publisko iestāžu rīcībā esošo informāciju par vidi,
  • tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz apkārtējo vidi,
  • tiesības uz pārsūdzības procedūrām, lai apstrīdētu publiskus lēmumus, kas pieņemti, neievērojot iepriekš minētās tiesības vai tiesību aktus par vidi kā veselumu.

Orhūsas konvencija stājās spēkā 2001. gadā, un to ir ratificējušas 47 valstis, tostarp ES un vairums Eiropas un Vidusāzijas valstu.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 50.1 KB