Γενικό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει εκπαιδευτικούς πόρους στις διαδικτυακές εκπαιδευτικές της κοινότητες. Στις σχετικές πλατφόρμες, τα μέλη ανταλλάσσουν επίσης δικό τους υλικό και συνεργάζονται σε σχέδια.

Σχολική εκπαίδευση

Η πύλη School Education Gateway είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή

  • παρουσιάσεων με πρακτικές ιδέες και παραδείγματα για εκπαιδευτικούς και σχολεία
  • ποικίλου υλικού διδασκαλίας, το οποίο δημιούργησαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και σχεδίων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ

Το eTwinning είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για το προσωπικό που εργάζεται στα σχολεία της Ευρώπης. Προσφέρει

  • εκπαιδευτικά σχέδια τα οποία δημιουργούν και κοινοποιούν τα μέλη της πλατφόρμας eTwinning
  • δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης για τα μέλη της πλατφόρμας

Εκπαίδευση ενηλίκων

Η EPALE είναι μια πολυγλωσσική ανοικτή πλατφόρμα για επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Προσφέρει διάφορους εκπαιδευτικούς πόρους για

  • υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους
  • μαθησιακό περιβάλλον
  • ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ζωής
  • εκπαιδευτική πολιτική
  • ποιότητα της εκπαίδευσης