Prehľad

Každá krajina má svoj vlastný systém vysokoškolského vzdelávania, všetky sú však súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA).

Ako je v Európe štruktúrované vysokoškolské vzdelávanie

Kvalita a štandardy

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) je systém, ktorý študentom uľahčuje mobilitu a zvyšuje kompatibilitu vnútroštátnych systémov.

Európske magisterské štúdium prekladateľstva (EMT)

Cieľom siete EMT je zvýšiť kvalitu odbornej prípravy prekladateľov a zlepšiť integráciu mladých odborníkov v oblasti jazykov do trhu práce. 

Ako sa zapojiť do siete

Stupne

Na vysokých školách v Európe si môžete vybrať medzi bakalárskym, magisterským a doktorandským štúdiom.

Podrobnosti o hlavných typoch vysokoškolského štúdia v Európe

Akademický rok

Ako sa organizuje akademický rok

Dokumenty