Γενικό πλαίσιο

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ αφορά τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών από διάφορες χώρες. Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες αναζήτησης εταίρων, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε οργανισμούς πρόθυμους να συμμετάσχουν σε προτεινόμενα σχέδια, ή να κοινοποιήσετε τις δικές σας προσφορές συνεργασίας.

Πού μπορείτε να βρείτε εταίρους στον τομέα της εκπαίδευσης

Εθνικοί οργανισμοί Erasmus+

Οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+ έχουν την έδρα τους σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε εταίρους για σχέδια. 

Μάθετε πώς μπορούν να σας βοηθήσουν οι εθνικοί οργανισμοί να βρείτε έναν εταίρο

Βάση δεδομένων για τα αποτελέσματα των σχεδίων του Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα των σχεδίων, η οποία περιέχει τα στοιχεία των προηγούμενων σχεδίων Erasmus, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων οργανισμών.

Εταίροι για σχέδια στον τομέα της νεολαίας

Το Otlas είναι μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη διεθνών συμπράξεων, όπου μπορείτε να βρείτε οργανισμούς και άτυπες ομάδες που εργάζονται σε προγράμματα για τη νεολαία.

Εταίροι για σχέδια στα ευρωπαϊκά σχολεία

Το eTwinning είναι μια διαδικτυακή κοινότητα για το διδακτικό και άλλο προσωπικό σχολείων, όπου μπορείτε να βρείτε πιθανούς εταίρους για σχέδια εντός και εκτός του διαδικτύου.

Το School Education Gateway είναι μια διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα για σχολικό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπου μπορείτε να αναζητήσετε εταίρους για

Εταίροι για σχέδια εκπαίδευσης ενηλίκων

Μπορείτε, επίσης, να ανταλλάξετε ιδέες και να βρείτε δυνατότητες δικτύωσης με πρόσωπα ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της αναζήτησης εταίρων EPALE

Εταίροι στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης

Η European Alliance for Apprenticeships είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη βελτίωση της μαθητείας στην Ευρώπη, όπου μπορείτε να βρείτε πιθανούς εταίρους για σχέδια στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων υποστηρίζει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών, γονέων, επιχειρήσεων, παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, εμπορικών επιμελητηρίων και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων, ερευνητών, συμβούλων σταδιοδρομίας, καθώς και δημόσιων αρχών.