Програми за финансиране

Европейската комисия предоставя финансиране на проекти и организации чрез покани за представяне на предложения. Финансиране се предоставя за широк кръг от проекти и програми, обхващащи множество области, включително образованието.

Финансирането се извършва чрез децентрализирани и централизирани действия, като

  • децентрализираните действия се управляват на национално равнище от национални агенции, намиращи се в страните от ЕС
  • централизираните действия се управляват на европейско равнище от Европейската комисия

Националните агенции са органи, отделни от институциите на ЕС. Те са юридически лица, създадени за да изпълняват конкретни технически и научни задачи, които помагат на Европейската комисия да провежда политики.

Намерете национална агенция

Възможности за финансиране в областта на образованието

Възможностите за финансиране в областта на образованието и обучението съществуват в рамките на програмата „Еразъм+“, която представлява схема за финансиране за подкрепа на дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Европейската комисия отговаря за политиките по „Еразъм+“ и следи за цялостното изпълнение на програмата.

Намерете възможности за финансиране в областта на образованието

Повече за „Еразъм+“

Централизираните действия се управляват на европейско равнище от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA).

Списък на централизираните действия

Децентрализирани действия – вижте уебсайтовете на националните агенции

Заетост, умения и обучение

Покани за представяне на предложения, свързани с уменията и обучението, се организират и от генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Възможности за финансиране в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването

Научни изследвания

По действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) се предоставят безвъзмездни средства за изследователи на всички етапи от професионалното им развитие, независимо дали са докторанти или изследователи с дългогодишен опит.