Programma “Erasmus+”

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.

Eurydice tīkls

Eurydice publicē valstu izglītības sistēmu aprakstus, salīdzinošus ziņojumus par konkrētiem tematiem, rādītājiem un statistiku, kā arī ar izglītības jomu saistītas ziņas un rakstus.

Izglītība un apmācība

Prasmju un kvalifikāciju atzīšana