Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • μετάφραση νομοθετικών κειμένων, εγγράφων πολιτικής, εκθέσεων, αλληλογραφίας κ.λπ., τα οποία συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αποστέλλονται σ' αυτήν
  • στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επικοινωνία της με το ευρύ κοινό, ώστε οι πολίτες να κατανοούν τις διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές
  • βελτίωση των πρωτοτύπων που συντάσσουν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • παροχή συμβουλών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γλωσσικά θέματα καθώς και για τη διαχείριση πολυγλωσσικών ιστοσελίδων
  • χρησιμοποίηση της ορθής ορολογίας σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, όπως αυτή τεκμηριώνεται στη διοργανική βάση δεδομένων IATE

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Σχέδιο διαχείρισης με λεπτομερή στοιχεία για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τη χρήση των πόρων

Έκθεση δραστηριοτήτων με τα επιτεύγματα, τις πρωτοβουλίες και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 421.4 KB

Επικοινωνία