Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • μετάφραση νομοθετικών κειμένων, εγγράφων πολιτικής, εκθέσεων, αλληλογραφίας κ.λπ., τα οποία συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αποστέλλονται σ' αυτήν
  • στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επικοινωνία της με το ευρύ κοινό, ώστε οι πολίτες να κατανοούν τις διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές
  • βελτίωση των πρωτοτύπων που συντάσσουν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • παροχή συμβουλών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γλωσσικά θέματα καθώς και για τη διαχείριση πολυγλωσσικών ιστοσελίδων
  • χρησιμοποίηση της ορθής ορολογίας σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, όπως αυτή τεκμηριώνεται στη διοργανική βάση δεδομένων IATE

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 610.9 KB

Επικοινωνία