Новости

Отговорности

  • осигурява писмен превод на законодателство, политически документи, доклади, кореспонденция и т.н., изготвени от Комисията или изпратени до нея
  • помага на Комисията при комуникацията с обществеността, като по този начин помага на гражданите да разберат политиките на ЕС
  • редактира оригинални документи, изготвени от служители на Комисията
  • предоставя съвети на ведомствата на Комисията по езикови въпроси и във връзка с поддръжката на многоезични уебсайтове
  • осигурява правилна терминология на всички официални езици на ЕС чрез междуинституционалната база данни IATE

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2016 – 2020 г

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 420.4 KB

Контакт