Pristojnosti

Generalni direktorat za trgovino pripravlja in izvaja politike Evropske komisije na področju:

Med 10 političnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije Generalni direktorat za trgovino prispeva k naslednjim: 

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2016–2020

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 962 KB

Kontakt