Naujausia

Atsakomybės sritys

Struktūrinių reformų rėmimo generalinis direktoratas (REFORM GD) koordinuoja ir teikia specialiai pritaikytą techninę paramą ES valstybėms narėms, bendradarbiaudamas su atitinkamomis Komisijos tarnybomis. Parama visų pirma teikiama naudojant techninės paramos priemonę (TPP). Siekiama remti valstybių narių pastangas rengti ir įgyvendinti atsparumą didinančias reformas, taip prisidedant prie ES atsigavimo po COVID-19 krizės, gerinant viešųjų paslaugų kokybę ir grįžtant prie tvaraus ir integracinio augimo.

Reformų rėmimo pavyzdžiai

Struktūrinių reformų rėmimo GD taip pat koordinuoja Komisijos pastangas remti Jungtinių Tautų vadovaujamą Kipro suvienijimo procesą. Tarnyba taip pat yra atsakinga už ES pagalbos Kipro turkų bendruomenei programos įgyvendinimą ir stebėjimą, kaip taikomas Žaliosios linijos reglamentas.

Be to, Struktūrinių reformų rėmimo GD veikia kaip Komisijos koordinavimo tarnyba ir atlieka viešojo administravimo ir valdymo funkcijas. Kokybiško viešojo administravimo priemonių rinkinys yra ir informacinė, ir pagalbinė priemonė, nes skaitytojams pateikiama nuorodų į galiojančią ES politiką ir tarptautinę praktiką viešojo administravimo ir valdymo srityje.

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

ParsisiųsdintiPDF - 1.7 MB

ParsisiųsdintiPDF - 3 MB

ParsisiųsdintiPDF - 1.4 MB

ParsisiųsdintiPDF - 2 MB

ParsisiųsdintiPDF - 1.9 MB

ParsisiųsdintiPDF - 2.3 MB

ParsisiųsdintiPDF - 1.9 MB

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 35.6 KB

Kontaktiniai duomenys