Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η ΓΔ REFORM δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες που είχε προηγουμένως η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Συντονίζει και παρέχει εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη στις χώρες της ΕΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. Η στήριξη παρέχεται ιδίως μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στις χώρες της ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν αποτελεσματικότερους θεσμούς, ισχυρότερα πλαίσια διακυβέρνησης και αποτελεσματικές δημόσιες διοικήσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ικανότητα των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ευνοϊκών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παραδείγματα στήριξης των μεταρρυθμίσεων

 

Η ΓΔ REFORM συντονίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της διαδικασίας επανένωσης της Κύπρου, υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και την παρακολούθηση του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή.

Τον Ιούνιο 2018, ανέλαβε καθήκοντα ως συντονιστική υπηρεσία της Επιτροπής για τη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση.

Η εργαλειοθήκη για ποιοτική δημόσια διοίκηση (Quality Administration Toolbox) προορίζεται ως σημείο αναφοράς και πόρος, επισημαίνοντας στους αναγνώστες τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ και τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της διακυβέρνησης.

Τομείς πολιτικής που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

 

Σχέδια και εκθέσεις

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

ΤηλεφόρτωσηPDF - 6 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.3 MB

 

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία