Najnovejše

Pristojnosti

Služba SRSS v sodelovanju z drugimi službami Komisije usklajuje in zagotavlja ustrezajočo tehnično podporo državam EU, predvsem prek programa za podporo strukturnim reformam. Državam EU pomaga vzpostaviti učinkovitejše institucije, trdnejše okvire upravljanja, učinkovito javno upravo. Tako se poveča zmogljivost držav EU za načrtovanje in izvajanje politik v podporo zaposlovanju in vzdržni gospodarski rasti.

Podpora je namenjena področjem:

 • upravljanje in javna uprava
 • davčna uprava in upravljanje javnih financ
 • pravna država, boj proti korupciji, pranju denarja in goljufijam
 • naložbeno okolje
 • javno premoženje
 • energetska unija in podnebna vprašanja
 • izobraževanje
 • sektorske politike
 • zdravstvo
 • trg dela
 • financiranje in dostop do financ, unija kapitalskih trgov
 • migracije in nadzor mej

Podporna služba za strukturne reforme (SRSS) koordinira tudi delo Komisije v podporo procesu ponovne združitve Cipra, ki poteka pod okriljem Združenih narodov. Pristojna je tudi za izvajanje programa pomoči EU turški skupnosti na Cipru in spremlja uporabo uredbe o razmejitveni črti.

Načrti in poročila

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

PrenesiPDF - 6 MB

PrenesiPDF - 10 MB

Vodstvo in organiziranost

Kontakt