Aktualności

Zakres obowiązków

We współpracy z odpowiednimi służbami Komisji Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych zajmuje się koordynacją oraz udziela wyspecjalizowanego wsparcia technicznego krajom UE. Wsparcie to jest udzielane głównie za pomocą programu wspierania reform strukturalnych. Celem jest pomoc krajom UE w budowaniu bardziej skutecznych instytucji, mocniejszych ram zarządzania i efektywnej administracji publicznej. Tego rodzaju wsparcie zwiększa zdolności krajów UE do opracowywania i wdrażania polityki na rzecz tworzenia miejsc pracy i trwałego wzrostu.

Dziedziny wsparcia obejmują:

 • sprawowanie rządów i administrację publiczną
 • zarządzanie dochodami i zarządzanie finansami publicznymi
 • działania na rzecz praworządności oraz zwalczanie korupcji, prania pieniędzy i oszustw
 • klimat dla inwestycji
 • aktywa publiczne
 • unię energetyczną i kwestie klimatyczne
 • kształcenie
 • polityki sektorowe
 • opiekę zdrowotną
 • sprawy związane z rynkiem pracy
 • finansowanie i dostęp do finansowania, unię rynków kapitałowych
 • imigrację i kontrolę granic.

Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych koordynuje również działania Komisji zmierzające do wspierania procesu realizowanego pod kierownictwem ONZ na rzecz ponownego zjednoczenia Cypru. Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych jest także odpowiedzialna za realizację unijnego programu pomocy dla społeczności Turków cypryjskich i monitorowanie stosowania rozporządzenia w sprawie zielonej linii.

Plany i sprawozdania

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

PobierzPDF - 6 MB

PobierzPDF - 1.3 MB

Kierownictwo i organizacja

Kontakt