Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η SRSS συντονίζει και παρέχει εξειδικευμένη τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η στήριξη παρέχεται ιδίως μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Στόχος είναι η παροχή βοήθειας στις χώρες της ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν αποτελεσματικότερους θεσμούς, ισχυρότερα πλαίσια διακυβέρνησης και αποτελεσματικές δημόσιες διοικήσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ικανότητα των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ευνοϊκών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι τομείς στήριξης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση
 • φορολογική διοίκηση και διαχείριση των δημόσιων οικονομικών
 • κράτος δικαίου, καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης
 • επενδυτικό κλίμα
 • δημόσια περιουσιακά στοιχεία
 • ενεργειακή ένωση και θέματα σχετικά με το κλίμα
 • εκπαίδευση
 • τομεακές πολιτικές
 • υγειονομική περίθαλψη
 • θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας
 • χρηματοδότηση και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ένωση κεφαλαιαγορών (CMU)
 • μετανάστευση και έλεγχος των συνόρων

Η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) συντονίζει επίσης τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της διαδικασίας επανένωσης της Κύπρου, υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή.

Παρέχει επίσης πρακτική υποστήριξη για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και τους οργανισμούς της ΕΕ. Επικεφαλής της SRSS είναι ο συντονιστής της ΕΕ για την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Σχέδια και εκθέσεις

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

ΤηλεφόρτωσηPDF - 10 MB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 626.6 KB

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία