Новости

Отговорности

Службата координира и осигурява съобразена с конкретните нужди техническа подкрепа на държавите членки в сътрудничество със съответните служби на Комисията. Подкрепата се оказва по-специално чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи. Целта е да се помага на страните от ЕС да изградят по-ефективни институции, по-силни правила за управление и ефикасни публични администрации. Подобна подкрепа засилва способността на страните от ЕС да изготвят и изпълняват политики в подкрепа на създаването на работни места и устойчивия растеж.

Области на подкрепа:

 • управление и публична администрация
 • управление на приходите и на публичните финанси
 • върховенство на закона, борба с корупцията, борба срещу изпирането на пари и борба срещу измамите
 • инвестиционен климат
 • публични активи
 • енергиен съюз и въпроси, свързани с климата
 • образование
 • секторни политики
 • здравеопазване
 • въпроси, свързани с пазара на труда
 • финансиране и достъп до финансиране, съюз на капиталовите пазари
 • миграция и граничен контрол

Службата за подкрепа на структурните реформи също така координира усилията на Комисията в подкрепа на направлявания от Организацията на обединените нации процес на обединение на Кипър. Службата отговаря и за изпълнението на програмата на ЕС за помощ за общността на кипърските турци и следи за прилагането на Регламента за демаркационната линия.

Планове и доклади

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

СвалиPDF - 6 MB

СвалиPDF - 10 MB

 

Ръководство и организация

Контакт