Úlohy

  • pomoc pri riadení týchto programov EÚ: COSME, Horizont 2020, LIFE, Európsky námorný a rybársky fond, pilotný projekt Urýchlenie procesu inovácie, Inteligentná energia – Európa, iniciatíva Ekologické inovácie
  • pomoc pre žiadateľov a príjemcov
  • zabezpečovanie efektívnosti programov EÚ a poskytovanie hodnotných vstupných informácií Komisii v záujme plnenia jej politických úloh

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 701 KB

Kontaktné údaje