Atbildība

  • Palīdzēt pārvaldīt šādas ES programmas: COSME, “Apvārsnis 2020”, LIFE, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, “Ātrgaitas ceļš uz inovāciju”, “Saprātīga enerģija Eiropai”, ekoinovācijas iniciatīva.
  • Sniegt palīdzību finansējuma saņēmējiem un pieteikumu iesniedzējiem.
  • Nodrošināt, ka ES programmām ir rezultāti, un sniegt Komisijai vērtīgu informāciju, kas tai palīdz īstenot savu politiku.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Gada darba programma – budžeta postenis atsevišķām pašreizējā gada finansējuma programmām un politikas virzieniem

Vadība un organizācija

Kontakti