An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • tugann sé cuidiú na cláir seo a leanas de chuid an Aontais a bhainistiú: COSME, Fís 2020, LIFE, an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh, treoirghníomhaíochtaí na Conaire Mire i dtreo na Nuálaíochta, an Clár um Fhuinneamh Cliste san Eoraip, an tionscnamh um Éiceanuálaíocht
  • tacaíocht a thabhairt do thairbhithe agus iarratasóirí
  • a chinntiú go dtagann torthaí maithe as cláir an Aontais agus ionchur luachmhar a thabhairt don Choimisiún a chuideoidh leis a dhualgais bheartais a dhéanamh

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

An clár oibre bliantúil – an líne bhuiséid do bheartais áirithe agus cláir mhaoiniúcháin sa bhliain reatha

Ceannaireacht agus eagraíocht

Teagmháil