Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • παροχή βοήθειας για τη διαχείριση των ακόλουθων προγραμμάτων της ΕΕ: COSME, Ορίζοντας 2020, LIFE, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, πιλοτικές δράσεις για την «Επιτάχυνση της Καινοτομίας», «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη», πρωτοβουλία οικολογικής καινοτομίας
  • στήριξη των δικαιούχων και των αιτούντων
  • μέριμνα για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της ΕΕ και παροχή χρήσιμων συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών της

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας – γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα το τρέχον έτος

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία