Отговорности

  • съдейства при управлението на следните европейски програми: COSME, „Хоризонт 2020“, LIFE, Европейския фонд за морско дело и рибарство, пилотния проект „Бърз път към иновациите“, „Интелигентна енергия – Европа“ и инициативата за екоиновации
  • оказва съдействие на бенефициерите и кандидатите по проекти
  • гарантира резултатното изпълнение на програмите на ЕС и предоставя на Комисията ценна информация за работата ѝ по различните политики

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Годишна работна програма – бюджетен ред за определени политики и програми за финансиране през настоящата година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 701 KB

Контакт