Pristojnosti

  • vodi in koordinira delo vseh služb Komisije in zagotavlja, da so vse pobude usklajene s političnimi prioritetami predsednika Komisije
  • upravlja postopek odločanja Komisije
  • deluje kot vmesnik med Komisijo ter drugimi institucijami in organi
  • zagotavlja, da ima Komisija na voljo učinkovito, transparentno in zmogljivo upravo
  • vodi pripravo nekaterih medsektorskih politik, denimo evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih politik, mehanizma za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in Romunijo ter številnih notranjih politik, denimo agende za boljše pravno urejanje

Postopek odločanja
Zakonodajni postopek
Boljše pravno urejanje
Odnosi z nacionalnimi parlamenti
Evropska državljanska pobuda
Transparentnost delovanja
Dostop do dokumentov
Etika in integriteta komisarjev EU
Evropski semester
Cilji trajnostnega razvoja
Pomoč Bolgariji in Romuniji v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje
Službe splošnega interesa
Služba za protokol

Registri in podatkovne zbirke Komisije

Register za preglednost
Register komitologije
Register strokovnih skupin
Register dokumentov Evropske komisije
Register uradne osebe za varstvo podatkov
Podatkovna zbirka DORIE (institucionalne zadeve)

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – department strategy, objectives for 2020-2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

 

 

 

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 112.3 KB

Kontakt