Úlohy

  • riadiť a koordinovať prácu v rámci celej Komisie tak, aby sa zabezpečil súlad všetkých iniciatív s politickými prioritami predsedu
  • riadiť rozhodovací proces Komisie
  • konať ako spojovací článok medzi Komisiou a ostatnými inštitúciami a orgánmi
  • zabezpečovať, aby sa Komisia mohla pri svojej práci oprieť o efektívnu, transparentnú a výkonnú administratívu
  • stáť na čele rozvoja politík v určitých prierezových politických oblastiach, ako je napríklad európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pre Bulharsko a Rumunsko, a v celom rade interných politík, ako je napríklad program Komisie týkajúci sa lepšej právnej regulácie

Rozhodovací proces
Proces tvorby práva
Lepšia právna regulácia
Vzťahy s národnými parlamentmi
Európska iniciatíva občanov
Transparentnosť
Prístup k dokumentom
Etické zásady a integrita pre komisárov EÚ
Európsky semester
Ciele trvalo udržateľného rozvoja
Pomoc Bulharsku a Rumunsku v rámci mechanizmu na zaistenie spolupráce a overovania
Všeobecne prospešné služby
Protokolárne oddelenie

Registre a databázy Komisie

Register transparentnosti
Komitologický register
Register expertných skupín
Register dokumentov Komisie
Register zodpovednej osoby
Databáza inštitucionálnych záležitostí (DORIE)

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 739.8 KB

Kontaktné údaje