Aktuality

Úlohy

  • riadiť a koordinovať prácu v rámci celej Komisie tak, aby sa zabezpečil súlad všetkých iniciatív s politickými prioritami predsedu
  • riadiť rozhodovací proces Komisie
  • konať ako spojovací článok medzi Komisiou a ostatnými inštitúciami a orgánmi
  • zabezpečovať, aby sa Komisia mohla pri svojej práci oprieť o efektívnu, transparentnú a výkonnú administratívu
  • stáť na čele rozvoja politík v určitých prierezových politických oblastiach, ako je napríklad európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pre Bulharsko a Rumunsko, a v celom rade interných politík, ako je napríklad program Komisie týkajúci sa lepšej právnej regulácie

Rozhodovací proces
Proces tvorby práva
Lepšia právna regulácia
Vzťahy s národnými parlamentmi
Európska iniciatíva občanov
Transparentnosť
Prístup k dokumentom
Etické zásady a integrita pre komisárov EÚ
Európsky semester
Pomoc Bulharsku a Rumunsku v rámci mechanizmu na zaistenie spolupráce a overovania
Všeobecne prospešné služby
Protokolárne oddelenie

Registre a databázy Komisie

Register transparentnosti
Komitologický register
Register expertných skupín
Register dokumentov Komisie
Register zodpovednej osoby
Databáza inštitucionálnych záležitostí (DORIE)

Plány a správy

Plán riadenia s podrobnými informáciami o cieľoch, činnostiach a zdrojoch

Správa o činnosti obsahujúca informácie o výsledkoch, iniciatívach a zdrojoch použitých v priebehu roka

Strategický plán objasňujúci stratégiu a ciele útvaru na obdobie rokov 2016 až 2020

Pracovný program Komisie

Kontaktné údaje