Aktualności

Zakres obowiązków

  • kierowanie pracami Komisji i koordynowanie prac prowadzonych w różnych departamentach, tak aby wszystkie inicjatywy były zgodne z priorytetami politycznymi przewodniczącego Komisji
  • zarządzanie procesem decyzyjnym w Komisji
  • pośredniczenie w kontaktach między Komisją a innymi instytucjami i organami
  • dbanie o to, by Komisję wspierała sprawnie działająca, wydajna i kierująca się zasadą przejrzystości administracja
  • nadawanie kierunku polityki w przypadku niektórych inicjatyw o charakterze przekrojowym, takich jak europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej czy mechanizm współpracy i weryfikacji dotyczący Bułgarii i Rumunii, oraz w przypadku szeregu kwestii z zakresu polityki wewnętrznej Komisji, takich jak Program lepszego stanowienia prawa.

Proces decyzyjny
Proces legislacyjny
Lepsze stanowienie prawa
Relacje z parlamentami krajowymi
Europejska inicjatywa obywatelska
Przejrzystość
Dostęp do dokumentów
Zasady etyki i uczciwości obowiązujące komisarzy UE
Semestr europejski
Pomoc dla Bułgarii i Rumunii w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji
Usługi świadczone w interesie ogólnym
Służba protokolarna

Rejestry i bazy danych Komisji

Rejestr służący przejrzystości
Rejestr dokumentów procedury komitetowej
Rejestr grup ekspertów
Rejestr dokumentów Komisji
Rejestr inspektora ochrony danych
Baza danych dotyczących spraw instytucjonalnych (DORIE)

Plans and reports

Plany i sprawozdania

Plan zarządzania: szczegółowy opis celów, działań i zasobów

Sprawozdanie z działalności: opis uzyskanych wyników, podjętych inicjatyw i środków wydanych w danym roku

Plan strategiczny: wyjaśnia strategię dyrekcji oraz jej cele na lata 2016-2020

Program prac Komisji

Kontakt