Zakres obowiązków

  • kierowanie pracami Komisji i koordynowanie prac prowadzonych w różnych departamentach, tak aby wszystkie inicjatywy były zgodne z priorytetami politycznymi przewodniczącego Komisji
  • zarządzanie procesem decyzyjnym w Komisji
  • pośredniczenie w kontaktach między Komisją a innymi instytucjami i organami
  • dbanie o to, by Komisję wspierała sprawnie działająca, wydajna i kierująca się zasadą przejrzystości administracja
  • nadawanie kierunku polityki w przypadku niektórych inicjatyw o charakterze przekrojowym, takich jak europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej czy mechanizm współpracy i weryfikacji dotyczący Bułgarii i Rumunii, oraz w przypadku szeregu kwestii z zakresu polityki wewnętrznej Komisji, takich jak Program lepszego stanowienia prawa.

Proces decyzyjny
Proces legislacyjny
Lepsze stanowienie prawa
Relacje z parlamentami krajowymi
Europejska inicjatywa obywatelska
Przejrzystość
Dostęp do dokumentów
Zasady etyki i uczciwości obowiązujące komisarzy UE
Semestr europejski
Cele zrównoważonego rozwoju
Pomoc dla Bułgarii i Rumunii w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji
Usługi świadczone w interesie ogólnym
Służba protokolarna

Rejestry i bazy danych Komisji

Rejestr służący przejrzystości
Rejestr dokumentów procedury komitetowej
Rejestr grup ekspertów
Rejestr dokumentów Komisji
Rejestr inspektora ochrony danych
Baza danych dotyczących spraw instytucjonalnych (DORIE)

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 404.5 KB

Kontakt