Atbildība

  • Vadīt un saskaņot darbu visā Komisijā, lai nodrošinātu, ka visas iniciatīvas atbilst priekšsēdētāja politiskajām prioritātēm.
  • Vadīt Komisijas lēmumu pieņemšanas procesu.
  • Darboties kā starpniekam starp Komisiju un pārējām iestādēm un struktūrām.
  • Gādāt par to, ka Komisiju atbalsta efektīva, caurskatāma un rezultatīva administrācija.
  • Vadīt politikas izstrādi atsevišķos starpnozaru jautājumos, tādos kā Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads, Bulgārijai un Rumānijai paredzētais sadarbības un pārbaudes mehānisms, un vairākos iekšējās politikas virzienos, tādos kā Komisijas labāka regulējuma programma.

Lēmumu pieņemšanas process
Likumdošana
Labāks regulējums
Attiecības ar valstu parlamentiem
Eiropas Pilsoņu iniciatīva
Caurskatāmība
Piekļuve dokumentiem
ES komisāru ētikas un profesionālās godprātības principi
Eiropas pusgads
Ilgtspējīgas attīstības mērķi
Palīdzība Bulgārijai un Rumānijai saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu
Vispārējas nozīmes pakalpojumi
Protokola dienests

Komisijas reģistri un datubāzes

Pārredzamības reģistrs
Komitoloģijas reģistrs
Ekspertu grupu reģistrs
Komisijas dokumentu reģistrs
Datu aizsardzības speciālista reģistrs
Institucionālo jautājumu datubāze (DORIE)

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 739.8 KB

Kontakti