Jaunumi

Atbildība

  • Vadīt un saskaņot darbu visā Komisijā, lai nodrošinātu, ka visas iniciatīvas atbilst priekšsēdētāja politiskajām prioritātēm.
  • Vadīt Komisijas lēmumu pieņemšanas procesu.
  • Darboties kā starpniekam starp Komisiju un pārējām iestādēm un struktūrām.
  • Gādāt par to, ka Komisiju atbalsta efektīva, caurskatāma un rezultatīva administrācija.
  • Vadīt politikas izstrādi atsevišķos starpnozaru jautājumos, tādos kā Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads, Bulgārijai un Rumānijai paredzētais sadarbības un pārbaudes mehānisms, un vairākos iekšējās politikas virzienos, tādos kā Komisijas labāka regulējuma programma.

Lēmumu pieņemšanas process
Likumdošana
Labāks regulējums
Attiecības ar valstu parlamentiem
Eiropas Pilsoņu iniciatīva
Caurskatāmība
Piekļuve dokumentiem
ES komisāru ētikas un profesionālās godprātības principi
Eiropas pusgads
Palīdzība Bulgārijai un Rumānijai saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu
Vispārējas nozīmes pakalpojumi
Protokola dienests

Komisijas reģistri un datubāzes

Pārredzamības reģistrs
Komitoloģijas reģistrs
Ekspertu grupu reģistrs
Komisijas dokumentu reģistrs
Datu aizsardzības speciālista reģistrs
Institucionālo jautājumu datubāze (DORIE)

Plāni un ziņojumi

Vadības plāns ar sīkāk aprakstītiem mērķiem, darbībām un resursiem

Darbības pārskats, kurā aprakstīti gada laikā gūtie sasniegumi, īstenotās iniciatīvas un izmantotie resursi

Stratēģiskais plāns, kurā izskaidrota ģenerālsekretariāta stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Komisijas darba programma

Kontakti