Atsakomybės sritys

  • Vadovauja visos Komisijos darbui ir jį koordinuoja, siekdamas užtikrinti, kad visos iniciatyvos derėtų su Pirmininko politiniais prioritetais
  • Valdo Komisijos sprendimų priėmimo procesą
  • Rūpinasi Komisijos ir kitų institucijų bei įstaigų ryšiais
  • Užtikrina, kad Komisijai padėtų veiksminga, skaidri ir rezultatyviai dirbanti administracija
  • Vadovauja politikos rengimui įgyvendinant tam tikras kompleksines politikos iniciatyvas, tokias kaip Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas Bulgarijai ir Rumunijai, ir įvairiais Komisijos vidaus politikos klausimais, tokiais kaip geresnio reglamentavimo darbotvarkė

Sprendimų priėmimo procesas
Teisėkūros procesas
Geresnis reglamentavimas
Ryšiai su nacionaliniais parlamentais
Europos piliečių iniciatyva
Skaidrumas
Galimybė susipažinti su dokumentais
ES Komisijos narių etika ir sąžiningumas
Europos semestras
Darnaus vystymosi tikslai
Pagalba Bulgarijai ir Rumunijai pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą
Visuotinės svarbos paslaugos
Protokolo tarnyba

Komisijos registrai ir duomenų bazės

Skaidrumo registras
Komiteto procedūros registras
Ekspertų grupių registras
Komisijos dokumentų registras
Duomenų apsaugos pareigūno registras
Institucinių reikalų duomenų bazė (DORIE)

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 404.5 KB

Kontaktiniai duomenys