Freagrachtaí

  • cúrsaí oibre a stiúradh agus a chomhordú ar fud an Choimisiúin chun a chinntiú go bhfuil na tionscnaimh ar fad ag teacht le tosaíochtaí polaitiúla an Uachtaráin
  • próiseas cinnteoireachta an Choimisiúin a bhainistiú
  • feidhmiú mar chomhéadan idir an Coimisiún agus na hinstitiúidí agus comhlachtaí eile
  • a chinntiú go bhfuil córas riaracháin éifeachtach trédhearcach ardfheidhmiúil ann le tacú leis an gCoimisiún
  • a bheith ar cheann an róid maidir le beartais a fhorbairt i dtaca le comhaid bheartais thrasearnálacha áirithe, i.e. an Seimeastar Eorpach lena ndéantar an beartas eacnamaíoch a chomhordú, an Sásra Comhair agus Fíorúcháin don Bhulgáir agus don Rómáin, agus raon de bheartais chorparáideacha ar nós chlár oibre an Choimisiúin le haghaidh rialáil níos fearr

An próiseas cinnteoireachta
An próiseas reachtóireachta
Rialú níos fearr
Caidreamh leis na parlaimintí náisiúnta
An Tionscnamh ó na Saoránaigh
Trédhearcacht
Rochtain ar dhoiciméid
Eitic agus ionracas i gcás na gCoimisinéirí
An Seimeastar Eorpach
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe
Cabhair don Bhulgáir agus don Rómáin faoin Sásra Comhair agus Fíorúcháin
Seirbhísí leasa ghinearálta
An tseirbhís phrótacail

Cláir agus bunachair sonraí an Choimisiúin

Clár Trédhearcachta
Clár an nós imeachta coiste
Clár na sainghrúpaí
Clár dhoiciméid an Choimisiúin
Clár an Oifigigh Cosanta Sonraí (OCS)
Bunachar sonraí na ngnóthaí institiúideacha (DORIE)

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – department strategy, objectives for 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

 

 

 

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 113.6 KB

Teagmháil