Ülesanded

  • Suunab ja koordineerib kogu komisjoni igapäevatööd, et kõik algatused oleksid kooskõlas komisjoni presidendi poliitiliste prioriteetidega
  • Haldab komisjoni otsuste tegemise protsessi
  • Toimib komisjoni ning teiste Euroopa institutsioonide ja ametite vahelise kontaktina
  • Tagab komisjonile toimiva, läbipaistva ja suutliku haldusüksuse
  • Juhib poliitika kujundamist teatavate valdkondadevaheliste küsimuste puhul, näiteks majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning Bulgaaria ja Rumeenia koostöö- ja jälgimiskorra töörühma puhul ning mitmesuguste komisjoni enda töö korraldamise põhimõtete puhul, nagu parema õigusloome tegevuskava.

Otsuste tegemine
Õigusloome
Parem õigusloome
Suhted liikmesriikide parlamentidega
Euroopa kodanikualgatus
Läbipaistvus
Juurdepääs dokumentidele
ELi volinike eetika- ja usaldusväärsusnõuded
Euroopa poolaasta
Säästva arengu eesmärgid
Koostöö- ja jälgimiskorra raames Bulgaariale ja Rumeeniale antav abi
Üldhuviteenused
Protokollitalitus

Komisjoni registrid ja andmebaasid

Läbipaistvusregister
Komiteemenetluse register
Eksperdirühmade register
Komisjoni dokumendiregister
Andmekaitseametniku hallatav register
Euroopa institutsioonilised küsimused (DORIE)

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

 

 

 

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 86.8 KB

Kontaktandmed