Αρμοδιότητες

  • καθοδήγηση και συντονισμός των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ευθυγράμμιση όλων των πρωτοβουλιών με τις πολιτικές προτεραιότητες του Προέδρου
  • διαχείριση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • μεσολάβηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών
  • εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής και διαφανούς διοίκησης υψηλών επιδόσεων για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • καθοδήγηση της διαμόρφωσης πολιτικής σε ορισμένους διαθεματικούς τομείς, όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οικονομικού συντονισμού, ο Μηχανισμός Συνεργασίας και Ελέγχου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς και για μια σειρά εσωτερικών πολιτικών, όπως το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Νομοθετική διαδικασία
Βελτίωση της νομοθεσίας
Σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Διαφάνεια
Πρόσβαση σε έγγραφα
Δεοντολογία και εντιμότητα των Επιτρόπων της ΕΕ
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
Βοήθεια προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου
Υπηρεσίες κοινής ωφελείας
Υπηρεσία Πρωτοκόλου

Μητρώα και βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μητρώο Διαφάνειας
Μητρώο Επιτροπολογίας
Μητρώο Ομάδων Εμπειρογνωμόνων
Μητρώο Εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μητρώο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)
Βάση δεδομένων για θεσμικά θέματα (DORIE)

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

 

 

 

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 109.9 KB

Επικοινωνία