Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • στήριξη του Προέδρου, του Σώματος των Επιτρόπων και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • διευκόλυνση των καθημερινών εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • μέριμνα για την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
  • παροχή βοήθειας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις επαφές τους με την κοινωνία των πολιτών

Σχέδια και εκθέσεις

Σχέδιο διαχείρισης με λεπτομερή στοιχεία για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους πόρους

Έκθεση δραστηριοτήτων με τα επιτεύγματα, τις πρωτοβουλίες και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

Στρατηγικό σχέδιο που εξηγεί τη στρατηγική και τους στόχους του τμήματος για την περίοδο 2016-2020

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επικοινωνία