Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • καθοδήγηση και συντονισμός των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την ευθυγράμμιση όλων των πρωτοβουλιών με τις πολιτικές προτεραιότητες του Προέδρου
  • διαχείριση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • μεσολάβηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών
  • εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής και διαφανούς διοίκησης υψηλών επιδόσεων για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • καθοδήγηση της διαμόρφωσης πολιτικής σε ορισμένους διαθεματικούς τομείς, όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο οικονομικού συντονισμού, ο Μηχανισμός Συνεργασίας και Ελέγχου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς και για μια σειρά εσωτερικών πολιτικών, όπως το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Νομοθετική διαδικασία
Βελτίωση της νομοθεσίας
Σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Διαφάνεια
Πρόσβαση σε έγγραφα
Δεοντολογία και εντιμότητα των Επιτρόπων της ΕΕ
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
Βοήθεια προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου
Υπηρεσίες κοινής ωφελείας
Υπηρεσία Πρωτοκόλου

Μητρώα και βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μητρώο Διαφάνειας
Μητρώο Επιτροπολογίας
Μητρώο Ομάδων Εμπειρογνωμόνων
Μητρώο Εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μητρώο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)
Βάση δεδομένων για θεσμικά θέματα (DORIE)

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Σχέδια και εκθέσεις

Σχέδιο διαχείρισης με λεπτομερή στοιχεία για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους πόρους

Έκθεση δραστηριοτήτων με τα επιτεύγματα, τις πρωτοβουλίες και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους

Στρατηγικό σχέδιο που εξηγεί τη στρατηγική και τους στόχους του τμήματος για την περίοδο 2016-2020

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 73.8 KB

Επικοινωνία