Novinky

Úkoly

  • řídí a koordinuje činnost celé Komise s cílem zajistit, aby byly všechny její iniciativy v souladu s politickými prioritami předsedy Komise
  • zajišťuje hladký průběh rozhodovacího procesu Komise
  • představuje styčný bod mezi Komisí a ostatními orgány a institucemi EU
  • zajišťuje, aby se Komise mohla při své činnosti opřít o efektivní, transparentní a vysoce výkonný správní aparát
  • stojí v čele rozvoje politik v určitých průřezových oblastech, jako je například koordinace hospodářských politik (evropský semestr), mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko a celá řada interních politik, například agenda Komise týkající se zlepšování právní úpravy

Postup rozhodování
Proces tvorby právních předpisů
Zlepšování právní úpravy
Vztahy s vnitrostátními parlamenty
Evropská občanská iniciativa
Transparentnost
Přístup k dokumentům
Etické chování a bezúhonnost evropských komisařů
Evropský semestr
Pomoc poskytovaná Bulharsku a Rumunsku v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování
Služby obecného zájmu
Oddělení protokolu

Rejstříky a databáze Komise

Rejstřík transparentnosti
Rejstřík postupu projednávání ve výborech
Rejstřík expertních skupin
Rejstřík dokumentů Komise
Rejstřík pověřence pro ochranu osobních údajů
DORIE - Databáze Evropské komise týkající se institucionálních záležitosti

Plány a zprávy

Plán řízení – popisuje podrobně cíle, činnosti a zdroje

Zpráva o činnosti – shrnuje úspěchy dosažené v minulém roce, předložené iniciativy a použité zdroje

Strategický plán – podává vysvětlení strategie a cílů útvaru na období 2016–2020

Pracovní program Komise

Kontakt