Новости

Отговорности

  • насочва и координира работата в цялата Комисия, за да се гарантира, че всички инициативи са в съответствие с политическите приоритети на председателя
  • управлява процеса на вземане на решения в Комисията
  • действа като посредник между Комисията и другите институции и органи
  • грижи се за наличието на високоефективна и прозрачна администрация на Комисията
  • ръководи изготвянето на политиките по определени междусекторни въпроси, като например европейския семестър за координация на икономическите политики или механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, и на редица институционални политики, например програмата на Комисията за по-добро регулиране.

Процес на вземане на решения
Законодателен процес
По-добро регулиране
Връзки с националните парламенти
Европейска гражданска инициатива
Прозрачност
Достъп до документи
Правила за етика и почтеност на европейските комисари
Европейски семестър
Помощ за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка
Услуги от общ интерес
Протоколна служба

Регистри и бази данни на Комисията

Регистър за прозрачност
Регистър на комитологията
Регистър на експертните групи
Регистър на документите на Комисията
Регистър на длъжностното лице за защита на данните
База данни по институционални въпроси (DORIE)

Планове и доклади

План за управление с подробно описани цели, дейности и ресурси

Доклад за дейността, в който са представени постиженията, инициативите и използваните ресурси през годината

Стратегически план, съдържащ целите на ведомството за периода 2016 – 2020 г.

Работна програма на Комисията

Контакт