Отговорности

  • насочва и координира работата в цялата Комисия, за да се гарантира, че всички инициативи са в съответствие с политическите приоритети на председателя
  • управлява процеса на вземане на решения в Комисията
  • действа като посредник между Комисията и другите институции и органи
  • грижи се за наличието на високоефективна и прозрачна администрация на Комисията
  • ръководи изготвянето на политиките по определени междусекторни въпроси, като например европейския семестър за координация на икономическите политики или механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния, и на редица институционални политики, например програмата на Комисията за по-добро регулиране.

Процес на вземане на решения
Законодателен процес
По-добро регулиране
Връзки с националните парламенти
Европейска гражданска инициатива
Прозрачност
Достъп до документи
Правила за етика и почтеност на европейските комисари
Европейски семестър
Цели за устойчиво развитие
Помощ за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка
Услуги от общ интерес
Протоколна служба

Регистри и бази данни на Комисията

Регистър за прозрачност
Регистър на комитологията
Регистър на експертните групи
Регистър на документите на Комисията
Регистър на длъжностното лице за защита на данните
База данни по институционални въпроси (DORIE)

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 413.9 KB

Контакт