Генералният секретариат е жизненоважна част от Европейската комисия като институция и администрация. Под ръководството на председателя на Комисията той служи на комисарите, контролира прилагането на политическите приоритети на Комисията и осигурява колегиалност, последователност, ефективност и постоянство на действията на Комисията. За тази цел задачите на Генералния секретариат са свързани с разработване на политики, управленски и координационни функции по веригата на вземане на решения на Комисията във вътрешен и във външен план.

Генералният секретариат е службата на председателя на Комисията и координира работата си с другите служби на председателя и с централните служби, които заедно гарантират гладкото функциониране на институцията. По-конкретно, Генералният секретариат:

 • определя стратегическите цели и приоритети на Комисията и оформя хоризонталните политики;
 • координира, подпомага, съветва и решава спорове с цел осигуряване на съгласуваност, качество и навременно изпълнение на политиките, законодателството и дейностите в различните отдели и области на политиката, в съответствие с принципите за по-добро регулиране и основаното на факти създаване на политики;
 • координира контрола върху прилагането на правото на ЕС от ведомствата на Комисията;
 • допринася за гладкото функциониране на процесите на вземане на решения на Комисията чрез използване на ефективен и модерен регистър;
 • работи, заедно с кабинета на председателя, като пазител на справедливостта, обективността, прозрачността и ефективността в отношенията между всички членове на Комисията;
 • подкрепя заместник-председателите при техните координационни задачи, включително управлението на групите на членове на Комисията и екипите по проекти;
 • функционира като посредник между Комисията и останалите европейски институции и органи, както и националните парламенти и неправителствените организации;
 • подпомага председателя на Комисията като член на Европейския съвет и участник в заседанията на лидерите и други неформални срещи на високо равнище;
 • координира работата на Комисията по политиките с външно или международно измерение, включително външното представителство на Съюза, както е предвидено в Договорите, и подпомага председателя при всички срещи на високо равнище с трети държави, контактите с международни партньори и участието в международни организации и форуми, като ООН, Г-7 и Г-20; осъществява връзката между Комисията и Европейската служба за външна дейност;
 • работи за усъвършенстване на институционалните компетенции на Комисията, за доброто управление и за развитие на модерна, ориентирана към услугите, прозрачна и отговорна европейска администрация, която спазва най-високи стандарти за етика и почтеност;
 • чрез работната група по възстановяването и устойчивостта отговаря за управлението на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и за координирането на Европейския семестър (рамката на ЕС за управление на икономическите и социалните политики). Работната група по възстановяването и устойчивостта работи в тясно сътрудничество с Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Комисията, за да подкрепя държавите от Съюза при изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост, сътрудничи си с тях, за да гарантира, че техните планове за възстановяване и устойчивост са в съответствие с целите на Механизма за възстановяване, подготвя необходимите актове за изпълнение за одобряване на плановете и оценява напредъка при тяхното изпълнение;
 • чрез Работната група за отношенията с Обединеното кралство координира цялата работа на Комисията по всички стратегически, оперативни, правни и финансови въпроси, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Това включва преговорите за бъдещите отношения с Обединеното кралство, прилагането на споразумението за оттегляне, както и работата на Комисията по подготовка за Брексит без споразумение.