Úlohy

  • pomáhať riadiť časti programu Horizont 2020, rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu
  • prispievať k uskutočňovaniu výskumných projektov podporovaných v rámci programu Horizont 2020 a predošlého programu RP7 
  • poskytovať podporu svojim klientom – žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov, príjemcom a nezávislým expertom
  • udržiavať blízky kontakt s príjemcami finančných prostriedkov EÚ
  • spravovať informačnú službu Európskej komisie pre oblasť výskumu, ktorá odpovedá na otázky žiadateľov o grant, výskumníkov podporovaných z prostriedkov EÚ a verejnosti
  • poskytovať podporu nezávislým expertom, ktorí hodnotia návrhy projektov uchádzajúcich sa o dotáciu z výskumných fondov EÚ, a pomáhať pri právnom a finančnom schvaľovaní účastníkov programu

Programy

Možnosti financovania projektov

Súčasný program financovania Horizont 2020

Agentúra riadi nasledovné programy:

2007 – 2013 (siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj) 

Výkonná agentúra pre výskum riadi približne 11 000 projektov v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj (RP7), ktorý je v týchto oblastiach predchodcom programu Horizont 2020

Riadenie

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Annual budgets - overview of the annual operating budgets and accounts

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 712.9 KB

Kontaktné údaje