Úlohy

GR REGIO pripravuje a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

10 politických priorít Komisie prispieva Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) k týmto cieľom: 

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

Kontaktné údaje