Úlohy

GR MOVE pripravuje a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

10 politických priorít Komisie prispieva Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu (GR MOVE) k:

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2016 – 2020

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

Kontaktné údaje