Отговорности

ГД „Мобилност и транспорт“ разработва и провежда политиките на Комисията в следната област:

От 10-те политически приоритета на Комисията ГД „Мобилност и транспорт“ допринася за:

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2016 – 2020 г

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

Контакт