Pristojnosti

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo pripravlja in izvaja politiko Evropske komisije na področju:

Med 10 političnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo prispeva k naslednjim:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2016–2020

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Načrti in poročila

Načrt upravljanja s podrobnejšim opisom ciljev, dejavnosti in sredstev

Poročilo o dejavnostih z opisom dosežkov, pobud in porabljenih sredstev v posameznem letu

Strateški načrt z opredelitvijo strategije in ciljev direktorata v obdobju 2016–2020

Delovni program Komisije

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 186.9 KB

Kontakt