Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η ΓΔ MARE καταρτίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους εξής τομείς:

Σε σχέση με τις 10 πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΓΔ MARE συμβάλλει στα εξής:

Η ΓΔ MARE μεριμνά για τα εξής:

  • τη βιώσιμη χρήση των ωκεάνιων πόρων και την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις παράκτιες κοινότητες και τον κλάδο της αλιείας
  • την προώθηση των θαλάσσιων πολιτικών και την ενθάρρυνση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας
  • την προώθηση της διακυβέρνησης των ωκεανών σε διεθνές επίπεδο

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 64.1 KB

Επικοινωνία