Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η ΓΔ MARE καταρτίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους εξής τομείς:

Η ΓΔ MARE μεριμνά για τα εξής:

  • τη βιώσιμη χρήση των ωκεάνιων πόρων και την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις παράκτιες κοινότητες και τον κλάδο της αλιείας
  • την προώθηση των θαλάσσιων πολιτικών και την ενθάρρυνση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας
  • την προώθηση της διακυβέρνησης των ωκεανών σε διεθνές επίπεδο

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 320.1 KB

Επικοινωνία