Αρμοδιότητες

Η Νομική Υπηρεσία είναι ο εσωτερικός νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεριμνά ώστε οι αποφάσεις της να είναι σύμφωνες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προλαμβάνεται ή να μειώνεται ο κίνδυνος για τυχόν μετέπειτα δικαστικές διαμάχες. Οι περισσότερες υποθέσεις της εξετάζονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 313.2 KB

Επικοινωνία