Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η ΓΔ JUST καταρτίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα εξής:


Προτεραιότητες

Οι 6 προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2019-2024


Το τμήμα στηρίζει αυτές τις πολιτικές και προτεραιότητες μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Justice and Consumers Funding, Tenders

Find out more on funding opportunities and policy areas supported by DG Justice and Consumers.

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 84.2 KB

Επικοινωνία