Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η ΓΔ JUST καταρτίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα εξής:


Προτεραιότητες

Στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκαταλέγονται η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, ένα ψηφιακό μέλλον, μια οικονομία που λειτουργεί για τους πολίτες, η προώθηση και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.


Χρηματοδότηση στον τομέα της δικαιοσύνης και των καταναλωτών, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Μάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους τομείς πολιτικής που στηρίζει η ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών.

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 266.7 KB

Επικοινωνία