Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 2021 - 2027

Το πρόγραμμα αυτό στηρίζει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, την κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης και την αποτελεσματική πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη.


Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.


Πρόγραμμα «Καταναλωτές»

Το πρόγραμμα «Καταναλωτές» χρηματοδοτεί μέτρα στον τομέα της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Χρησιμοποιήστε την πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης & υποβολής προσφορών» για να βρείτε ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης στους κυριότερους τομείς πολιτικής της ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών.