Programm aastateks 2014–2020

Iga-aastased tööprogrammid

Komisjoni 8. detsembri 2014. aasta rakendusotsus 2015. aasta tööprogrammi vastuvõtmise ja selle rakendamise rahastamise kohta (PDF)

Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 390/2014, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa“

Programm „Kodanike Euroopa“ ajavahemikul 2014–2020 – teine konsulteerimine sidusrühmadega programmi tuleviku üle aastatel 2014–2020 (PDF)

Veebipõhine konsultatsioon programmi „Kodanike Euroopa“ tuleviku üle aastatel 2014–2020 (PDF)

Programmi „Kodanike Euroopa“ vahehindamine

Komisjon tegi 2017. aastal programmi „Kodanike Euroopa“ vahehindamise, nagu on ette nähtud nõukogu määruses, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa“. Komisjoni aruanne avaldati 2018. aasta alguses. Seda toetas sisemine vahehindamine, mille valmistas ette Deloitte and Coffey.

Uuring Euroopa kodanikuühiskonna esinduse kohta
Eelhindamine ja teostatavusuuring, mis käsitleb Euroopa kodanikuühiskonna esinduse loomist.

Programm aastateks 2007–2013

Report from the EC on the implementation, results and overall assessment of the "Europe for Citizens" programme 2007-2013{Report from the EC on the implementation, results and overall assessment of the " europe="" for="" cit="" as="" link="

Ex post evaluation Europe for Citizens 2007-2013 - Final report

Ex post evaluation Europe for Citizens 2007-2013 - annexes

Ex post evaluation Europe for Citizens 2007-2013 - executive summary

Progress report of the focus groups and support for impact assessment

Europe for citizens programme guide 2007-2013

Interim Evaluation of the Europe for Citizens Programme 2007-13

Report on the mid-term evaluation of the «Europe for Citizens» Programme 2007 – 2013

Golden Stars Awards 2010

Golden Stars Awards 2009

Golden Stars Awards 2008

Golden Stars Awards 2007

Uuring liikuvuse potentsiaali maksimeerimise kohta seoses Euroopa identiteedi loomise ja kodanike osaluse edendamisega

Uuring liikuvuse potentsiaali maksimeerimise kohta seoses Euroopa identiteedi loomise ja kodanike osaluse edendamisega
Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet ning teabevahetuse peadirektoraat tellisid ECORYSilt uuringu liikuvuse potentsiaali maksimeerimise kohta seoses Euroopa identiteedi loomise ja kodanike osaluse edendamisega ELis, et paremini mõista, kuidas programmi „Kodanike Euroopa“ pakutavat kodanikuühiskonna liikuvuse toetamise potentsiaali suurendada ja paremini ära kasutada.

Kodanikuharidus Euroopas
Kõik ELi liikmesriigid on lisanud kodanikuhariduse põhi- ja keskkoolide õppekavadesse, ehkki lähenemisviis sellele on Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruande kohaselt erinev. Probleemiks on aga endiselt selle aine õpetamiseks vajalike teadmiste ja oskuste parandamine: ainult kaks riiki – Ühendkuningriik (Inglismaa) ja Slovakkia – pakuvad tulevastele aineõpetajatele spetsiaalset koolitust. Aruandest ilmneb üksmeelne seisukoht, et kodanikuõpetuse eesmärk peaks olema arendada kriitilist mõtlemist, analüüsioskust ja hoiakuid, mis soosiksid aktiivset osalust koolitöös ja ühiskonnas.

Kodanikuaktiivsus Euroopa Liidus, Pedagoogikainstituut
Uuringuga „Kodanikuaktiivsus Euroopa Liidus“ kaardistati teooria, poliitika, tavad ja kaasatuse tase kogu Euroopas ning esitati need kolmes aruandes: taustuuring, analüütiline aruanne ja heade tavade aruanne. Eksperdid kogusid andmeid 27 ELi liikmesriigist. Seda täiendas Euroopa ja rahvusvaheliste andmekogumite analüüs ning selle valdkonna kõige uuem kirjandus. Neljas aruanne sisaldab poliitilisi soovitusi, milles võetakse arvesse aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiat „Euroopa 2020“ üldisemalt ja konkreetsemalt tegevuspõhimõtteid ja meetmeid uue programmi „Kodanike Euroopa“ väljatöötamiseks aastateks 2014–2020, samuti tulevast Euroopa kodanike aastat 2013 ja 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011

Vabatahtlik tegevus

Kommenteeritud kokkuvõte sisaldab peamisi järeldusi GHK poolt läbi viidud uuringu kohta, mis käsitleb vabatahtlikku tegevust ELis. Uuringu tellis Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet ning seda haldas Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat.

Pressiteade
Pressiteates teatab komisjon ajakirjandusele oma ettepanekust nimetada 2011. aasta Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks.

Komisjoni ettepanek Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 kohta
3. juunil 2009 teeb komisjon ettepaneku nimetada 2011. aasta Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks.

Eelhindamine – Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011
Komisjoni ettepanek Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 kohta põhineb 2009. aasta kevadel tehtud eelhindamisel.

Nõukogu otsus kodanikuaktiivsust edendava vabatahtliku tegevuse Euroopa aasta (2011) kohta (PDF)
Nõukogu 27. novembri 2009. aasta otsusega nimetatakse 2011. aasta kodanikuaktiivsust edendava vabatahtliku tegevuse Euroopa aastaks.

Aruanne piiriülese vabatahtliku tegevuse kohta
Euroopa Parlamendi aruanne piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamise ja edendamise kohta Euroopa Liidus.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus: Piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamine ja edendamine
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: ELi poliitikat ja vabatahtlikku tegevust käsitlev teatis: piiriülese vabatahtliku tegevuse tunnustamine ja edendamine ELis“.

Nõukogu järeldused vabatahtliku tegevuse ja spordi kohta
Nõukogu järeldused spordialase vabatahtliku tegevuse rolli kohta kodanikuaktiivsuse edendamisel.

Varssavi deklaratsioon riiklike koordineerimisasutuste kohta
Euroopa Liidus jagab ligikaudu 100 miljonit igas vanuses inimest oma aega ja oskusi selleks, et anda vabatahtlikuna positiivne panus kogukonna arengusse, seda nii noorteklubides, haiglates, koolides kui ka spordiklubides ja muudes kodanikuühiskonna organisatsioonides.

„EYV 2011 Alliance“ (Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 ühendus) Euroopa vabatahtliku tegevuse poliitiline tegevuskava

Vabatahtliku tegevuse harta
Vabatahtlike õiguste ja kohustuste Euroopa harta

Programm aastateks 2004–2006

Decision No 1904/2006/EC of the European Parliament and of the Council

Citizen's effect - 25 features about the Europe for Citizens Programme

Golden Stars Awards 2006

Nõukogu 26. jaanuari 2004. aasta otsus 2004/100/EÜ, millega luuakse ühenduse tegevusprogramm aktiivse Euroopa Liidu kodakondsuse edendamiseks (kodanike osalus)