Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • στήριξη των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιες για θέματα πολιτικής
  • αντιμετώπιση των σημαντικότερων κοινωνικών προκλήσεων και ανάπτυξη νέων μεθόδων, εργαλείων και προτύπων
  • ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις χώρες της ΕΕ, την επιστημονική κοινότητα και τους διεθνείς εταίρους
  • στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
  • έρευνα χρηματοδοτούμενη από την Euratom για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία

 

Σε σχέση με τις 10 πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών συμβάλλει στα εξής:

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 974.7 KB

Επικοινωνία