Отговорности

  • подпомага ведомствата на Комисията, които се занимават с изготвянето на политики
  • разглежда основни предизвикателства пред обществото и същевременно разработва нови методи, инструменти и стандарти
  • обменя ноу-хау със страните от ЕС, с научната общност и с международните партньори
  • подпомага инвестициите в иновации по програмата „Хоризонт 2020“
  • провежда финансирани от Евратом изследвания в областта на ядрената сигурност и безопасност

 

От 10-те политически приоритета на Комисията Съвместният изследователски център допринася за:

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 957.9 KB

Контакт