Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στους οργανισμούς και τα γραφεία της ΕΕ στα κράτη μέλη
  • κατανομή αιθουσών συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παροχή στήριξης για πολύγλωσσες συνεδριάσεις και διασκέψεις
  • παροχή συμβουλών όσον αφορά την κατασκευή και ανακαίνιση συνεδριακών χώρων με εξοπλισμό για ταυτόχρονη διερμηνεία
  • παροχή στήριξης με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολυγλωσσία
  • συγκέντρωση εταίρων από χώρες εκτός ΕΕ για την ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα της διερμηνείας και τη μεταβίβαση βέλτιστων πρακτικών στους διάφορους τομείς

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Σχέδιο διαχείρισης με λεπτομερή στοιχεία για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους πόρους

Έκθεση δραστηριοτήτων με τα επιτεύγματα, τις πρωτοβουλίες και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 354 KB

Επικοινωνία