Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

  • διενεργεί περίπου 150 ελέγχους ετησίως στις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής
  • υποβάλλει συστάσεις στις υπηρεσίες για το πώς μπορούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης (αντιμετώπιση κινδύνων, έλεγχοι, διακυβέρνηση)
  • καλλιεργεί πνεύμα αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • διενεργεί λογιστικούς ελέγχους στους οργανισμούς και άλλους φορείς της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ

 

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Ετήσια έκθεση που συνοψίζει τα αποτελέσματα των ελέγχων, των συστάσεων και των μέτρων της υπηρεσίας IAS.

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 325.5 KB

Επικοινωνία